Klubmesterskaberne 2024 (Sen/Vet)

Kære alle,

Så er det atter tid til at finde dette års klubmestre. Igen i år har vi valgt, at tilmelding skal foregår via halbooking. Og senest mandag d. 8. juli vil du finde alle rækker (Sen/Vet) – i halbooking – under menu – under Klubmesterskaber. (og ja, de kommer drypvis i takt med at sekretæren får rækker oprettet).

Rækker for alle vores ungdomsspillere følger hurtigst muligt. Ungdommens finaler finder ligeledes sted d. 14. + 15. september. 

Og vi spænder vidt – fra HSA til VET. 60+. Både single, double og mixdouble. Og vi gentager sucessen fra 2023 med fælles præmieoverrækkelse, når vinderen af HSA er fundet. Det sker søndag eftermiddag, og herefter tænder vi grillen og byder på en grillpølse.

Lidt praktisk information:

Turneringsperiode: 12. august til 15. september 2024

Semifinaler: Tilstræbes afviklet i weekenden d. 7. + 8. september

Finaleweekend: Samtlige finaler skal afvikles d. 14. + 15. september 

Reserveweekendfinaler: d. 21. + 22. september (i tilfælde af regn)

Sidste frist for tilmelding er 1. august. 

Der opkræves tilmeldingsgebyr på kr. 50,00 pr. række, som betales ved tilmelding via halbooking. Såfremt rækken ikke bliver til noget, så vil pengene blive refunderet til din profil i Dragør Tennis og kan bruges på fremtidige køb (eksempelvis træning og kontingent). Eller udbetales, såfremt du vælger at melde dig ud af Dragør Tennis.

Turneringsledelsen er klar over, at d. 1. august kan være midt i sommerperioden og at spillere, der ønsker at deltage, ikke ser info etc. Derfor – spread the word.

Klubmesterskaberne afvikles efter ”Klubmesterskabsreglement” af 08.04.2021, som er godkendt af bestyrelsen. Du kan læse reglementet hér, og der vil blive lagt en kopi af klubmesterskabsreglementet i klubhuset.

Igen i år kører vi med et banebookingsgebyr for at forhindre unødig booking af baner (til gene for ikke-deltagende klubmedlemmer). Gebyret udstedes i disse situationer:

  • Såfremt man er forhindret i at afvikle sin kamp, skal dette meddeles Turneringsledelse pr. mail eller sms, således at banen kan frigives til anden side (se iøvrigt §15 nedenfor). Undlades dette vil begge spillere (eller alle doublespillere) blive pålagt et banebookingsgebyr på kr. 50.
  • Resultatet af afviklet kamp sendes pr. sms til Turneringsledelsen samt skrives på det ophængte turneringsprogram. Dette skal ske for at Turneringsledelsen kan sikre fremdrift i turneringsafviklingen.
  • Såfremt man undlader at møde op til sin kamp og ikke meddeler dette til sin(e) modstander(e), vil man – foruden et nederlag – blive pålagt et banebookingsgebyr på kr. 50.

Af øvrige væsentlige regler kan nævnes:

§4 – Minimum antal deltagere

For at en række vil blive afviklet, kræves der mindst 4 deltagere/par, dog kan turneringsledelsen beslutte, at der spilles ”alle mod alle” hvis der kun er 3 tilmeldte i rækken.

§5 – Sammenlægning af rækker

Ved manglende tilmelding kan turneringsledelsen beslutte at sammenlægge to eller flere rækker. Endvidere kan klubmesterskaberne udvides med nye rækker, hvis turneringsledelsen finder det relevant.

§6 – Mulige deltagere

Alle klubbens aktive medlemmer kan deltage i klubmesterskaberne. Undtaget er dog medlemmer, der udelukkende repræsenterer andre klubber i officielle turneringskampe (holdturnering eller åbne turneringer) eller som deltager i disse klubbers klubmesterskaber.

§7 – Maksimalt 6 rækker pr. medlem

Ingen spiller må tilmeldes i mere end 6 rækker.

§9 – Senior

Som udgangspunkt kan man udelukkende tilmelde sig i én kategori (A-, B- eller C-rækken). B-eller C-række singlespillere kan dog stille op i doublerækkerne i højere kategorier. Juniorer der ønsker at stille op i seniorrækker skal som udgangspunkt spille A eller B række. Der kan dispenseres fra reglen såfremt det af cheftræner og turneringsudvalg skønnes niveaumæssigt forsvarligt. I double er det højst rangerede spiller, der afgør placering. I tilfælde hvor turneringsledelsen skønner, at en spiller – på baggrund af spillestyrke – er fejlplaceret, kan turneringsledelsen flytte vedkommende til en anden række.

§15 – Flytning af kampe

Man kan selv indbyrdes aftale et andet tidspunkt end det programsatte. Det kræver dog, at man selv reserverer ny tid og samtidigt giver besked til turneringsledelsen, så den oprindelige reservation kan fjernes. Man skal tillige påføre det nye kamptidspunkt på turneringsplanen. Kampen skal afvikles inden næste runde i turneringen. Finaler kan ikke flyttes.

Opstår der en situation, hvor en flyttet kamp aflyses pga. eksempelvis vejr eller lignende, således at afviklingen ikke kan ske inden næste runde skal gennemføres, så taber den spiller/det par, der har ønsket kampen flyttet.

§21 – Diskvalifikation

Turneringsledelsen kan i følgende tilfælde beslutte at diskvalificere en spiller:

  1. Spiller udebliver uden afbud
  2. Spiller har i samme sæson udelukkende repræsenteret andre klubber i officielle kampe, jf. §6

Turneringsledelsen tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende regler for afvikling af turneringer, som offentliggøres hvert år på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside: www.tennis.dk. 

Med håbet om nogle gode kampe,

Turneringsudvalget v/

Jacob Krogh, senior@dragoertennis.dk

Charlotte Gottlieb Thörring, mobil 26 87 88 20, sekretaer@dragoertennis.dk